ورق پاره های سرگردان

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم ؛ شدم آن عاشق دیوانه که بودم

تیر 93
1 پست
تیر 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
6 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
اسفند 88
7 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
3 پست