درد

درون سینه آهی سرد دارم

رخی پژمرده ، رنگی زرد دارم

ندانم، عاشقم، مستم، چه هستم؟

همی دانم دلی پر درد دارم!       ف.مشیری

/ 1 نظر / 9 بازدید
صبا

از ابرها و سايه ها فاصله بگير و شاخه هاي خشك را دور بريز. اگر شاپركها و سنگها را زيبا ببيني ، مي تواني به دوست نزديك شوي... آنقدر نزديك ... كه از نفسهايش بوي آسمان را بشنوي......