بدون شرح 3

 قبل از اینکه راجع به راه رفتن کسی قضاوت کنید

چند قدم با کفش‌های او قدم بردارید؛

 

............. خودتان را در جایگاه و موقعیت او ببینید؛ بعد قضاوت کنید!

 

                                                                             پائولو کوئلیو

/ 0 نظر / 7 بازدید